POLITYKA PRYWATNOŚCI – BLOCKCHAIN SOFTWARE HOUSE

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej  jest PARTNERIA, spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, posiadającej nr REGON: 384160447, NIP: 9452229846, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000800221, [dalej zwany “Administratorem”].
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.1000).
 • Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 RODZAJ, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA

 • Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony niniejszej w przypadku:
 • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego;
 • dokonywania kontaktu z zespołem wsparcia technicznego, pod danymi teleadresowymi wskazanymi na stronie;
 • podjęcie działań na żądanie osoby, k której dane dotyczą celem zawarcia umowy z Serwisem.
 • Usługi wspomniane w §1(1)(a) i §1(1)(b) stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipa 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 • Wykonywanie usługi prowadzone jest zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie niniejszego serwisu.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie w celu wykonania umowy, w zakresie danych powierzonych Administratorowi w celu skorzystania z usługi programistycznej świadczonej drogą elektroniczną;
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie opisany w ust. 6;
 • art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu uzyskania wsparcia technicznego lub wykonania kontaktu z IODO Administratora,
 • art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji i treści reklamowych dotyczących oferty Serwisu Blockchain Software House,
 • art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji i treści reklamowych dotyczących eventów realizowanych przez Serwisu Blockchain Software House.
 • art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przesyłania drogą elektroniczną newslettera Serwisu Blockchain Software House.
 • art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu wyrażenia przez Użytkownika opinii.
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Brak podania danych oznacza wyłącznie brak możliwości skorzystania z oferowanych przez nas, wskazanych powyżej usług i korzystania z niniejszej witryny internetowej.
 • Dane powierzone przez Państwa, mogą także służyć Administratorowi do wypełnienia obowiązków nakładanych na niego przez prawo RP i UE w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2015/849 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest przetwarzanie w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
 • Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy zawartej zgodnie z regulaminem usługi, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Nadto, informujemy , że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Wykonanie przysługującemu Państwa prawa do przetwarzania Państwa danych w sposób niezautomatyzowany, możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia woli na adres e-mail, o którym jest mowa w § niniejszym ust. 12
 • Ze względu na fakt na sposób przetwarzania wspomniany w ust. poprzednim, jak i na fakt, że zbierane dane pozwalają na jednoznaczną biometryczną identyfikację tożsamości, Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z IODO możliwy jest pod adresem email: [email protected]. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  • Administrator zobowiązuje się do informowania Państwa o ewentualnych naruszeniach integralności Państwa danych osobowych, w szczególności naruszeń krytycznych w rozumieniu RODO na podane przez Państwa dane kontaktowe.

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. zobacz też punkt 9 Analiza internetowa.
 • Administracja Państwa danymi osobowymi nie będzie podpowierzana osobom trzecim.
 • Wyjątkiem od powyższej zasady jest przekazanie danych użytkownika w celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, gdyż w ramach prowadzonej działalności korzysta on lub może korzystać w przyszłości z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podstawy prawne żądania użytkownika:
 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie, nie wpływa na legalność przetwarzania tych danych do momentu jej cofnięcia.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 • W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 PLIKI "COOKIES"

 • Strona Administratora używa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": stałe
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 • Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.