Regulamin – Blockchain Software House

§1 Wprowadzenie

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://blockchainsoftwarehouse.com/, w tym przede wszystkim warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto opisuje wzajemne prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady ich odpowiedzialności.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Serwis https://blockchainsoftwarehouse.com/, obowiązkowe jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja na stronie internetowej Serwisu. W przypadku braku zgody Użytkownika ze wszystkimi postanowieniami należy bezzwłocznie zaniechać dalszych działań i opuścić Serwis.
 • Akceptując Regulamin nadawany jest jednocześnie dostęp do funkcji Serwisu.
 • Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest PARTNERIA, spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, posiadającej nr REGON: 384160447, NIP: 9452229846, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000800221
 • Administratorem danych osobowych jest PARTNERIA, spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, posiadającej nr REGON: 384160447, NIP: 9452229846, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000800221
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następującą definicje pojęć:

 • Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
 • Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
 • Administratora - należy przez to rozumieć PARTNERIA, spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, posiadającej nr REGON: 384160447, NIP: 9452229846, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000800221
 • Usługa Serwisu – należy przez to rozumieć:
  • usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści znajdujących się w ramach Serwisu oraz jego funkcjonalności,
  • usługę polegającą na wytworzeniu na rzecz Użytkownika, zgodnie z jego zaleceniami oraz na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, usługę programistyczną, a także jej dostarczenie Użytkownikowi.
 • Umowa wytworzenia oprogramowania – należy przez to rozumieć umowę zawieraną między Użytkownikiem, a Serwisem obejmująca korzystanie z Serwisu oraz wytworzenie oprogramowania
 • Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia lub osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem otrzymania statusu Użytkownika jest wcześniejsza akceptacja Regulaminu.
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 Przedmiot i warunki świadczenia usług

 • Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Serwis na zasadach w nim przewidzianych
 • Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja Regulaminu.
 • Warunkiem świadczenia usług jest spełnienie wymogów technicznych korzystania z Serwisu i jego Usług.
 • Serwis umożliwia Użytkownikowi zapoznania się ze znajdującymi w jego zakresie treściami, w tym w szczególności z Regulaminem, rozwiązaniami programistycznymi oferowanymi przez Serwis, przesłać zapytania dotyczące projektów i realizacji oraz oferowanych produktów.
 • Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie zlecenia na wytworzenie własnego oprogramowania.

§4 Wymogi techniczne korzystania z Serwisu i jego Usług

 • Celem korzystania z interfejsu Serwisu w sposób prawidłowy Użytkownik musi we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do odpowiedniej infrastruktury, a to przede wszystkim poprzez:
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego nawiązanie połączenia z siecią Internet,
  • zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej w wersji aktualnej oferowanej przez jej dostawcę,
  • zaakceptowanie w przeglądarce polityki prywatności oraz plików Cookies,
  • dostęp do telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Zmiana wymogów technicznych dotyczących korzystania z Serwisu i jego Usług nie może być traktowana jak zmiana Regulaminu. W przypadku istotnych zmian w tym zakresie Administrator poinformuje o ich wystąpieniu Użytkowników.

 • Serwis zapewnia Użytkownikom dostęp Usług Serwisu w sposób ciągły jednocześnie zastrzegając, iż:
  • może dojść do ograniczenia niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu ze względu na regulacje prawne obowiązujące na danym terytorium,
  • może dojść do ograniczenia niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu, a nawet do zakończenia świadczenia niektórych z nich ze względu na konieczność wykonania prac technicznych o charakterze konserwacji infrastruktury Serwisu, modernizacji infrastruktury Serwisu lub wdrażania nowych funkcji,
  • może dojść do ograniczenia lub braku dostępu niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu w związku z wystąpieniem konieczności przeprowadzenia prac mających na celu usunięcie powstałej awarii.

Przeprowadzenie przez Administratora czynności ograniczających lub uniemożliwiających dostęp do Serwisu będący następstwem powstałej w tym zakresie konieczności nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników.

 • Warunki techniczne konieczne do realizacji umowy wytworzenia oprogramowania mogą się różnić od tych wskazanych powyżej, w takiej sytuacji będą indywidualnie przedstawiane Użytkownikowi

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu zwłaszcza w sytuacji, w której wynikały one z siły wyższej,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu będące następstwem niezgodnego z Regulaminem działania Użytkownika.
 • za korzystanie z Serwisu lub wytworzonego przez Serwis oprogramowaniaw sposób niezgodny z Regulaminem, niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z przepisami prawa,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu w związku z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym w szczególności organów państwowych,
 • za brak dostępu do Serwisu wynikający z przerwami w dostawie usług od podmiotów zewnętrznych w tym zwłaszcza usług technicznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych, bankowych lub płatniczych, które są związane z działaniem funkcji Serwisu,

Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza o odpowiedzialności Serwisu, związanej ze świadczeniem Usługi Serwisu, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu

§6 Postępowanie reklamacyjne

 • W razie zaistnienia sytuacji, w której zdaniem Użytkownik dojdzie do świadczenia Usługi Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub wynikną nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności, ma on prawo do złożenia reklamacji
 • Udzielenie prawa do Reklamacji jest dobrowolnym działaniem Administratora Serwisu i nie stanowi realizacji gwarancji w rozumieniu ustawy - Kodeks Cywilny.
 • W celu skorzystania z reklamacji, Użytkownik musi dokonać zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres [email protected]
 • Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać przede wszystkim dane osobowe Użytkownika, przedmiot Reklamacji, okoliczności uprawdopodabniające zasadność złożenia reklamacji, propozycje sposobu załatwienia reklamacji
 • Administrator Serwisu zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych.
 • W wypadkach szczególnie uzasadnionych, Administratora Serwisu ma prawo do przedłużenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne do 30 dni roboczych. W takim jednak wypadku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu, wraz wyjaśnieniem Użytkownikowi, który zgłoszenia dokonał w terminie 14 dni.
 • Zgłoszenie reklamacyjne zostaje zakończone propozycją rozwiązania przedmiotu reklamacji, złożoną Użytkownikowi przez Administratora Serwisu.
 • Użytkownik może przyjąć propozycję, o której mowa w ust. Poprzedzającym poprzez złożenie Administratorowi Serwisu odpowiedniego oświadczenia woli. W razie wyrażenia takiego oświadczenia woli, ustalenia te stanowią aneks do umowy, do której Użytkownik przystąpił akceptując Regulamin niniejszy i wiążą Użytkownika i Administratora Serwisu aż do rozwiązania stosunku prawnego, w którym zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane.

§7 Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory związane z realizacją Usługi Serwisu będą rozstrzygane przez strony polubownie. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będą sądy Rzeczypospolitej Polski właściwy miejscowo dla miasta Krakowa.
 • W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu lub działalności Serwisu wszelkie pytania należy kierować na adres [email protected]